Central list of Other Backward Castes (OBCs) : Bihar


State: Bihar
Entry No.
Caste / Community
1
Abdal
2
Deleted
3
Aghori
4
Amaat
5
Kasab(Kasai) (Muslim)
6
Kewat, Keot
7
Kadar
8
Kaivartta/ Kaibartta
9
Kalandar
10
Kaura
11
Deleted
12
Kochh
13
Korku
14
Deleted
15
Kurmi, Kurmi (Mahto) (in Chhotanagpur Division only)
16
Kagzi
17
Kanu
18
Kamar (Lohar, Karmkar, Visvakarma)
19
Kushwaha (Koeri)
20
Kapadia
21
Kosta, Koshta
22
Khatik
23
Khangar
24
Khatwa
25
Khatwe
26
Khadwar (only in the districts of Sivan & Rohtas)
27
Khetauri, Khatauri
28
Khelta
29
Godi (Chhava)
30
Gaddi
31
Gandarbh or Gandharb
32
Gangai (Ganesh)
33
Gangota, Gangoth
34
Gorh, Gonrh (only in the districts of Saran & Rohtas)
35
Gulgaliya
36
Goud
37
Ghatwar
38
Chik (Muslim)
39
Chain, Chayeen
40
Chapota
41
Chandrabanshi (Kahar)
42
Churihar (Muslim)
43
Chanou
44
Jogi (Jugi)
45
Tikulhar
46
Dafali (Muslim)
47
Dhekaru
48
Tanti (Tatwa), Tati, Tatin
49
Turha
50
Tamariya
51
Tiyar
52
Tamoli, Tamboli
53
Teli
54
Deleted
55
Devhar
56
Dhanuk
57
Dhobi (Muslim)
58
Dhunia (Muslim)
59
Dhamin
60
Dhankar
61
Dhimar
62
Nai
63
Nat (Muslim)
64
Nunia, Nonia
65
Namshudra
66
Naiya
67
Nalband (Muslim)
68
Pamaria (Muslim)
69
Prajapati (Kumhar)
70
Pandi
71
Pinganiya
72
Parya
73
Pradhan
74
Pahira
75
Pal (Bherihar-Gaderi), Gaderia
76
Shekhra
77
Bagdi
78
Bari
79
Beldar
80
Bind
81
Barhai (Viswakarma), Badhai
82
Barai
83
Sudi, Halwai, Roniyar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Patwa, Sinduriya-Bania, Mahuri-Vaishya, Avadh-Bania, Agrahari-Vaishya
84
Bhathiara (Muslim)
85
Bhar
86
Bhaskar
87
Bhuihar, Bhuiyar
88
Bhat, Bhatt
89
Mali (Malakar)
90
Mallah (Surhiya, Kewat Murawari)
91
Madari (Muslim)
92
Mehtar, Lalbegi, (Muslim) Halalkhor, Bhangi
93
Miriasin (Muslim)
94
Majhwar
95
Malar (Malhar)
96
Mangar (Magar)
97
Markande
98
Maulik
99
Mukri (Mukeri) (Muslim)
100
Madar
101
Mauriaro, Mauriara
102
Mirshikar (Muslim)
103
Momin (Muslim), Ansari/Julaha
104
Yadav (Gwala, Ahir, Gope, Sadgope)
105
Rajbhar
106
Rajdhobi
107
Rajbanshi (Risiya & Poliya)
108
Rangwa
109
Rangrez (Muslim)
110
Rauttiya
111
Rayeen or Kunjra(Muslim)
112
Laheri
113
Banpar
114
Shivhari
115
Sauta (Sota)
116
Sayee (Muslim)
117
Sonar, Sunar
118
Sangatrash (only in the district of Nawadah)
119
Idrisi or Darzi(Muslim)
120
Christian converts from Scheduled Castes
121
Christian converts from Other Backward Classes
122
Dhanwar
123
Dangi
124 (A)
Kalwar
124 (B)
Kalal, Eraqui
125
Kulahia
126
Shershahbadi
127
Sukiyar
128
Nagar(this does not include Maithili Brahmins & Immigrant Nagars from Other States who are Brahmins & Baniyas)
129
Saikalgar (Sikligar) (Muslim)
130
Bakho (Muslim)
131
Thakurai (Muslim)
132
Adrakhi
133
Soyar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s