Central List of Other Backward Castes (OBCs): Maharashtra


State : Maharashtra
Entry No.
Caste / Community
1
Alitkar
2
Bagdi
3
Badia
4
Bajania
5
Bajigar
6
Buttal
7
Bhand
8
Bhavaiya Targala
9
Bhavin
10
Bhisti or Pakhali
11
Bari or Barai
12
Baria, Koli Baria
13
Basdewa/Vasudeva
14
Bhadbhunja, Bhurjawa, Bhurji, Bharadbhunga, Bhuranji, Bhunj, Bhujwa
15
Bhanta
16
Bhaat
17
Chamtha
18
Chandalgada/Chandalagade
19
Charan or Gadhavi
20
Charodi
21
Chippa
22
Das or Dangdidas
23
Dabgar
24
Depala
25
Devli
26
Devdig, Dewadiga
27
Dholi
28
Dhangar, Dhangari, Dange, Dongari
29
Devanga
30
Gandharap
31
Gujrath Baori
32
Gadaria
33
Gadri
34
Gadhavi
35
Garpagri, Garpagari
36
Gochaki
37
Gurou/Gurav
38
Gawli, Muslim Gawli
39
Gavandi, Gujar Kadiya
40
Halepaik
41
Hatkar/Hatker
42
Jagiasi
43
Jajak
44
Jatiya
45
Jatigar
46
Javeri
47
Jogi
48
Jogin
49
Johari
50
Julaha, Momin, Julaha-Ansari, Momin-Ansari
51
Jangam
52
Jingar
53
Jhadi
54
Kammi
55
Kapdi
56
Entry has been adjusted in the new entry No. 65
57
Khati
58
Entry has been adjusted in the new entry No. 65
59
Kongadi
60
Korchar
61
Kachora
62
Kadera
63
Kamati
64
Kasbi
65
Koli Christian Koli Chumble, Gabit, Kharwa or Kharwi, Machimar Koli, Mangela/Mangala, Panbhare (Panbhari) Son Koli, Koli Suryavamshi Vaiti, Ahir Koli, Pan Koli, Bari, Khandeshi Koli, Kharva or Kharvi, Koli (other than included in ST)
66
Koshti, Halba Koshti, Ladkoshti, Gadhewal Koshti, Jainkoshti, Salevar, Padmashali, Chanewar/Channewar/Chenewar
67
Kuchbandh
68
Kuchhria
69
Kumbhar/Kumhar
70
Kunbi, Lewa Kunbi, Lewa Patil, Lewa Patidar, Kurmi
71
Kurmar, Kurba, Kurubar
72
Kachi, Kachhi, Kachhia
73
Kathi
74
Kasar, Kasera, Kanchar, Kachari
75
Labha
76
Ladia Ladhia Lari/Laria
77
Ladaff Laddaf
78
Lakhera
79
Lohar, Lohar- Gada, Dodi, Khatawali, Panchal
80
Machhi, Machimmar (Daldi)
81
Manbhav
82
Entry has been adjusted in the new entry No. 65
83
Marwar Baori
84
Me
85
Mina
86
Mahli
87
Medar
88
Mahali
89
Mitha
90
Mathura
91
Namdhari
92
Namdhari Paik
93
Nirshikari
94
Navi, Nhavi/Nai/Nabhik, Hajam, Kalseru, Navliga, Kanshi, Valand
95
Nethura
96
Nonia, Lonia, Luniya, Nuniya
97
Naqashi/Naqqashi
98
Neeli
99
Neelkanti
100
Nekar Jada
101
Padharia
102
Padiar
103
Patradavaru/Patradaveru
104
Phasechari
105
Phudgi
106
Pakhali
107
Panchal
108
Panka
109
Perki/Perkewad
110
Putligar
111
Pareet, or Dhobi including Gujarati Dhobi
112
Patkar, Somwanshiy Sahasrarjun Kshatriya, Patwokari, Patewegar, Pategar, Pattegar, Patwi, Kshtriya Patkar
113
Phulari
114
Rachevar
115
Raikari
116
Bandi
117
Rachbandhia
118
Rangari
119
Rangrez
120
Raot, Rawt, Rautia
121
Rangrej (Bhawsar or Rangari)
122
Sangar
123
Sanjogi
124
Sarania
125
Suppalig, Sappaliga
126
Sutharia(from Sindh)
127
Sahis Sais Shis
128
Sapera Nath
129
Shilavat
130
Singiwala
131
Swakul Sali
132
Sali, Padamshali, Saali, Deshkar, Salewar, Devang, Kachi Bandhe, Patwis, Satsale, Sade
133
Shimpi, Bhavgar, Shiv Shimpi, Namdev, Jain- Shimpi, Shravak- Shimpi, Shetwal, Saitwal, Saisutar
134
Sonar
135
Tandel
136
Targala
137
Thetwar
138
Thoria
139
Tambat, Twashta Kasar, Kansar, Kasar
140
Thogti/Thogati
141
Wadi
142
Entry has been adjusted in the new entry No. 65
143
Wansfoda
144
Wadhai(Sutar)/Wadai/Bhadai
145
Warthi
146
Vanjari/Wanjari Vanjara/Wanjara Vanjar
147
Yerkula
148
Agri Agale or Kalan
149
Bhawasar
150
Kurhinshetty
151
Nilgar, Neeli, Nirali, Nili, Nirhali
152
Koskanti Devanga
153
Sutar, Suthar
154
Futgudi
155
Pinjara/Pinjari, Mansoori, Nadaff
156
Billala
157
Davari/Devari
158
Teli Teli-Lingayat Teli Sahu Teli Rathod Ganiga
159
Mali (Sub-castes: Phul Mali, Phule, Halade, Kacha, Kadu, Bawane, Ad Prabhu, Ad Shethi, Jire, Unde, Lingayat Mali, Banka Mali, Gase Mali, Kosare Mali, Marar, Maral, Savta Mali, Van Mali, Bagban/Rayeen), Sutars, Malis, Vadvals, Chaukalshis, Pachkalshi, Somvanshi Kshatris and Pathares
160
Lonari
161
Talwar Kanade
162
Raghavi (in Vidarbha Districts)
163
Bhandari
164
Ganali or Gandali
165
Kathar Kathar Wani Kanthahar Wani (Lingayat Wani or Ladwani excluded)
166
Momin
167
Fakir Bhandarwala, Fakir
168
Ghadshi
169
Tamboli, Dhakad, Mitkari-Wani, Wani, Boral, Boraal, Borul, Borad
170
Christians converted from Scheduled Castes
171
Lanzad
172
Yadav Ahir
173
Entry has been adjusted in the new entry No. 65
174
Berad/Bedar Naikwadi Talwar Walmiki
175
Bester, Besta, Besti, Bestallu, Sanchaluwaddar
176
Bhamta Bhamti Girni Waddar Kamati Pathrut Takari Uchale
177
Kaikadi (Mumbai, Thana, Kolaba, Ratnagiri, Nashik, Dhule, Jalgaon, Pune, Ahmednagar, Satara, Sangli, Kolhapur, Sholapur, Aurangabad, Beed, Parbhani, Osmanabad, Nanded districts and Rajura Tehsil of Chandrapur District) Dhontle, Korva, Makadwale or Kochi Korva, Pamlor, Korvi (throughout the State)
178
Chhara Kanjar/Kanjar Bhat Nat
179
Katabu
180
Banjara, Banjari Goar Banjara Lambada/Lambara/ Lambade Lambhani Charan Banjara Labhan Mathura Labhani/ Mathura Banjara Kachikiwale Banjara Laman Banjara Laman/Lamani Laban Dhali/Dhalia, Dhalia Banjara, Dhadi/Dhari Singari Navi Banjara
181
Pal Pardhi
182
Raj Pardhi Gaon Pardhi Haran Shikari
183
Rajput Bhamta Pardeshi Bhamta Pardeshi Bhamti
184
Ramoshi
185
Vaddar/Vadder, Gadi Vaddar, Jati Vaddar, Mati Vaddar, Patharvat/Patharod, Wadder, Kalawader
186
Vaghari Salat, Salat Vaghri
187
Chhapparband (including Muslim)
188
Gosavi, Bava, Bairagi, Bharati, Girigosavi, Bharati Gosavi, Saraswati Parbat, Sagar, Ban or Van, Teerth Ashram, Gosavi-Puri, Gusai/ Gosai, Nathpanthi Gosavi
189
Beldar, Muslim Beldar, Od
190
Bharadi Balasantoshi, Kinggriwale, Nath Bava, Nath Jogi, Nath Pandhi, Davari Gosavi
191
Bhute Bhope
192
Chitrakathi
193
Garudi/Gavadi Ghisadi
194
Ghisadi Lohar, Gadi Lohar, Ghitodi Lohar, Rajput Lohar, Chitodiya-Lohar
195
Golla Gollewar, Goler, Golkar
196
Gondhali
197
Gopal Gopal Bhorpi Khelkari
198
Helve Hilav
199
Joshi, Budbudki, Damruwale, Sahedev Joshi, Sarvade, Saroda, Kudmude
200
Kasikapadi
201
Kolhati Dombari
202
Mairal Dangat, Vir
203
Masanjogi, Sudgadsiddha, Mapanjogi, Sharadakar, Shardakar, Shardakal, Balasantu
204
Nandiwale Tirmal
205
Pangul
206
Raval Raul or Raval-Yogi
207
Sikkalgar, Katari, Kathari/ Sekkalgar (Muslim)/ Shikaligar/ Shikalgar/ Shikilgar/ Shiklikar/ Sikalkar/ Siklikar/ Sikilgar/ Siklighar/ Sikligar/ Sikalgar/ Sikkaligar/ Cyclegar/ Saikalgar
208
Thakkar (in Ratnagiri District only)
209
Vaidu
210
Vasudeo
211
Bhoi/Boi, Zinga Bhoi, Pardeshi Bhoi, Raj Bhoi, Kahar, Gadia Kahare, Dhuria Kahar, Kirat, Machwa, Manzi, Jatia, Kewat, Dhiwar, Dhiwar Bhoi, Dheewar, Dhimar, Palewar Machhendra, Navadi,, Malhar, Madhav, Gadhav Bhoi, Khadi Bhoi, Khare Bhoi, Dhevra, Bhoi-Navadi, Taru-Navadi, Dheewar Bhoi
212
Bahurupi
213
Thelari(in Dhulia, Nasik, Jalgaon and Aurangabad District)
214
Otari, Otankar, Otkar, Vatari, Ojhari, Vatkar, Vatkari, Votankar, Vatokar, Otkari, Otokar, Vatokaar
215
Dhangar/Dhanwar, Ahir, Telwar, Hatkar, Hatker, Tellari, Kanade, Kurmar, Sangar, Kokni-Dhangar, Varahade-Dhangar, Sagar, Segar
216
Powar, Bhoyar Pawar, Bhoyar (Note: Entry No. 216 does not include persons having their surnames as Pawar or Powar but not belonging to aforesaid caste/community)
217
Khatik, Khatik (Muslim) (other than those who are included in the list of Scheduled Castes for Maharashtra), Kasai, Kasai-Qureshi, Qureshi, Kasab,
218
Pahad, Pahadi
219
Kalal, Kalar, Sav Kalar, Jain Kalar
220
Dode Gujar, Dore Gujar
221
Kohli (This does not cover members of the Khatri caste/community who originally belong to the Punjab and use Kohli as a title/surname)
222
Yellam/Yelam, Yalam/ Yallam
223
Odevar
224
Nalband
225
Govari, Gawari
226
Kumbara/ Kumbhara/ Kulala/ Mulya
227
Muslim Madari, Gaarudi, Saapwale, Jadoogar
228
Sakka
229
Bawarchi, Bhatiara (Muslim)
230
Attar
231
Bhoyar
232
Darji
233
Dommara
234
Lakhari
235
Bhaldar
236
Mahat, Mahoot, Mahawat
237
Darwesi, Vaghwale-Shah (Muslim Religion), Aashwalwale
238
Udasi
239
Muslim Manyar (Bangadeewala), Maniyaar or Maneri
240
Kunkuwale
241
Savkalar
242
Hanbar
243
Pahad/ Pahadi
244
Gadariya
245
Pendhari
246
Kulekdagi, Kullekadgi, Kullakadagi, Kuladagi
247
Munnewar, Munnurwar, Munnur, Telgu Munnur, Munnurwar Telgu, Telgu Kapewar, Munnarwad, Telgu Phulmali
248
Lad-Shakhiy Wani
249
Mulana, Mulani, Mulane
250
Pancal
251
Mujawar
252
Sangtrash, Dagadphodu
253
Muslim Religion Bhangi/ Mehtar/ Lalbeg/ Halalkhor/ Khakrob, the members of which are actually in the Safai Karamchari profession
254
Audhiya/ Audheliya
255
Bhampta or Ghantichore or Pardeshi
256
Dhawad
257
Jaatgaar
258
Manyaar (Hindu)
259
Panchama
260
Vedu (Waaghari)
261
Lazad

2 comments

 1. Kindly add cast reve gujar, reva gujar, leve gujar, leva gujar, in OBC catagory.
  Sr. No.220 have mentioned dode gujar.
  Pl. add at the earliest
  Thanks
  Sunil Patil
  Dist. Jalgaon, Maharashtra
  9421426412

  Like

 2. Kunabi included in obc but same category same cast maratha you haven’t included in obc. Please include in above list.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s